Säännöt

Osuuskunnan säännöt

HUOM! Yrityksen toiminta on keskeytetty toistaiseksi !

SÄÄNNÖT

1 § TOIMINIMI JA TOIMIPAIKKA

Osuuskunnan toiminimi on Suomalaisen Musiikin Osuuskunta SMOK ja kotipaikka Helsinki.

2 § TOIMIALA

Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten elinkeinon ja talouden tukemiseksi ja ylläpitämiseksi sekä suomalaisen musiikin arvostuksen ja menekin edistämiseksi perustaa äänitteiden ja kuvatallenteiden (nykyiset ja vielä tuntemattomat formaatit) jakelukanava ja musiikin eri alan palvelujen palvelutalo. Tarkoituksensa toteuttamiseksi jakelukanava myy äänitteitä, nuotteja, painotuotteita ja kuvatallenteita perinteisiin myyntipisteisiin (levyliikkeet/vähittäiskauppaliikkeet), harjoittaa postimyyntiä ja virtuaalikauppaa. Lisäksi osuuskunta voi tarkoituksensa toteuttamiseksi mm. julkaista ja tuottaa äänitteitä, nuotteja, painotuotteita ja kuvatallennetuotteita (uustuotanto, back-katalogi ja kokoelmat), perustaa oman levymerkin, harjoittaa vientiä ja tuontia, harjoittaa ohjelmien tuotantoa ja myyntiä, harjoittaa kustannustoimintaa, etsiä uusia kykyjä, antaa esiintymis- ja businesskoulutusta ja hoitaa artistien management-, public relations- ja promootio-asioita. Osuuskunta voi myös myydä palveluksiaan osuuskunnan ulkopuolisille hallituksen päätöksellä. Osuuskunta voi omistaa ja hallita arvopapereita ja kiinteää omaisuutta.

3 § JÄSENET

Osuuskunnan jäseniksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

Osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä osuuskunnan toimialalla toimiva yksityinen henkilö tai yhteisö, joka on halukas toimimaan sääntöjen määrittelemän tarkoituksen hyväksi ja jonka toiminta ei muutoinkaan ole ristiriidassa niiden kanssa.

4 § OSUUSMAKSU

Maksu osuudelta on kahdeksansataaviisikymmentä (850) euroa.

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä kahdeksansadanviidenkymmenen (850) euron suuruisella osuudella (osuusmaksu). Jäsenellä on oikeus hallituksen suostumuksella osallistua osuuskuntaan myös useammalla osuudella.

Maksut osuuksista on maksettava kuukauden sisällä jäseneksi hyväksymisestä yhtenä eränä osuuskunnan pankkitilille.

Osuusmaksuille voidaan maksaa osuuskunnan ylijäämästä osuuskunnan kokouksen vuosittain päättämä korko.

5 § YLIMÄÄRÄINEN MAKSU

Osuuskunta ei peri jäseniltä ylimääräisiä maksuja.

6 § LIITTYMISMAKSU

Niiltä jäseniltä, jotka liittyvät jäseniksi 6 kuukautta osuuskunnan perustamiskirjan allekirjoittamisen jälkeen, voidaan periä liittymismaksuna vähintään sata (100) euroa ja enintään kahdeksansataaviisikymmentä (850) euroa sen mukaan kuin hallitus siitä vuosittain päättää. Liittymismaksu maksetaan kertamaksuna samanaikaisesti osuusmaksun kanssa.

Liittymismaksua ei palauteta.

7 § LISÄMAKSUVELVOLLISUUS

Jäsen ei ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.

8 § VARARAHASTO JA MUUT RAHASTOT

Osuuskunnalla tulee olla osuuskuntalain mukainen vararahasto. Niin kauan kuin vararahasto ei nouse laissa tarkoitettuun vähimmäismäärään, sitä kartutetaan siirtämällä vararahastoon sellainen osa vuotuisesta ylijäämästä kuin jäljempänä sen kohdalla määrätään.

Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

9 § YLIJÄÄMÄ

Vararahastoon on, kunnes se on kertynyt laissa tarkoitettuun täyteen määräänsä, siirrettävä vuotuisesta ylijäämästä kahdeskymmenesosa (1/20) sen jälkeen, kun ylijäämästä on vähennetty taseen mukainen tappio edellisiltä tilikausilta.

Muu osa ylijäämästä käytetään, sen mukaan kun osuuskunnan kokous siitä päättää, osuuskunnan omiin tarpeisiin tai jaetaan jäsenille.

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille joko sen mukaan kuin kukin on tuonut tuloja osuuskunnan kassaan taikka osuusmaksun korkona tilivuoden alkuun mennessä suoritetuille osuusmaksuille.

10 § OSUUSKUNNAN PALVELUISTAAN PERIMÄT MAKSUT

Osuuskunnan jäseniltä ostamien palvelujen ja jäsenten osuuskunnalta ostamien palvelujen hinnat päättää hallitus.

Hinnoitteluperusteet päättää osuuskunnan kokous.

11 § OSUUSKUNNAN KOKOUS

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen syyskuun loppua.

Ylimääräisen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti tai se muutoin on lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään Helsingissä, jollei hallitus yksittäistapauksissa määrää kokouspaikaksi muuta paikkakuntaa Suomessa.

12 § VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

 • päätetään ylijäämän käyttämisestä tai tappion peittämisestä

 • päätetään jäseniltä ostettavien ja jäsenten osuuskunnalta ostamien palvelujen hinnoitteluperusteet

 • määrätään hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

 • vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä

 • valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet

 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § HALLITUS

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä

Hallituksen toimikausi on tilikausi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus edustaa osuuskuntaa ja johtaa sen toimintaa.

Hallituksen tehtävänä on muualla säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi mm.:

 • valita osuuskunnan toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan

 • päättää osuuskunnan henkilökunnan palkkaamisesta

 • kutsua kokoon osuuskunnan kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat

 • päättää jäseniltä ostettavien ja osuuskunnalta ostamien palvelujen hinnat osuuskunnan kokouksen päättämien hinnoitteluperusteiden pohjalta

 • laatia osuuskunnan kokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus ylijäämän käytöstä tai tappion peittämisestä

14 § KOKOUSKUTSU JA TIEDONANNOT

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeitse, telekopiona tai sähköpostiviestinä jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Muut tiedonannot toimitetaan samalla tavalla.

15 § TOIMITUSJOHTAJA

Osuuskuntalain 80 §:n tarkoittamana hallinnon hoitajana on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on osuuskunnan välitön johto hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Toimitusjohtajan valitsee hallitus.

16 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin, puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuksia prokuran nojalla.

17 § TILIKAUSI

Osuuskunnan tilikausi on tilikausi, joka alkaa 1. heinäkuuta ja päättyy 30. kesäkuuta.

Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle elokuun 15. päivään mennessä.

18 § JÄSENEN EROAMINEN

Jäsen ei saa erota osuuskunnasta ennen kuin vähintään kaksi vuotta on kulunut hänen jäseneksi hyväksymisestään.

Jos jäsen sanotun kahden vuoden jälkeen haluaa erota osuuskunnasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle. Eroamisilmoituksen tehneen jäsenen katsotaan, ellei eroamiselle sääntöjen mukaan ole estettä, eronneen osuuskunnasta, kun sanottu ilmoitus on tullut hallitukselle.

19 § VAROJEN JAKO OSUUSKUNNAN PURKAUTUESSA

Jos osuuskunta puretaan, omaisuuden säästö on jaettava osuuskunnan jäsenten kesken näiden maksamien osuusmaksujen suhteessa.

20 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kaikkien jäsenten yksimielisellä päätöksellä tai päättämällä muutoksesta kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista jälkimmäisessä hyväksymisen takana on oltava kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä, jotta muutos hyväksyttäisiin.

Hyväksyminen voidaan ilmoittaa myös kirjallisesti ennen kokousta.

Jos muutos koskee toimialan oleellista muuttamista tai lisämaksuvelvoitteen tai ylimääräisen maksun määräämistä tai enentämistä tai niihin sovellettavan laskemisperusteen muuttamista, hyväksymisen takana on oltava jälkimmäisessä kokouksessa kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä, jotta muutos hyväksyttäisiin.

Jäsenen oikeutta erota osuuskunnasta tai jäsenen oikeutta osuuskunnan omaisuuteen tai sen ylijäämään voidaan rajoittaa vain kokouksen äänestykseen osallistuneiden yksimielisellä päätöksellä.

21 § OSUUSKUNTALAIN SÄÄNNÖKSET

Muilta osin noudatetaan osuuskuntalain säännöksiä.

Suomalaisen Musiikin Osuuskunta SMOK, PL 310, 00151 Helsinki, Finland +358 (0) 400 447 377, Y-tunnus: 1445405-4
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!